Հայտարարություններ

Հայտահրավեր Հայաստանի Հանրապետություն <<Կրթության բարելավում>> ծրագիր

22.12.2017

Ֆինանսավորման աղբյուր` ՎԶՄԲ Վարկ No. 5387-AM
ՄԶԸ Փոխառություն No. 8342-AM
ՄՄԳ CIF10/16-ICB.FLE 2

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից (ՎԶՄԲ) և Միջազգային զարգացման ընկերակցությունից (ՄԶԸ) ստացել է վարկ, և նախատեսվում է, որ այդ վարկային գումարի մի մասն օգտագործվելու է ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Կրիմինալիստիկական ուսումնական կաբինետի և լաբորատորիայի համար լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման պայմանագրից բխող վճարումները կատարելու համար:
2. Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը հրավիրում է իրավասու հայտողներին փակ ծրարով հայտեր ներկայացնել Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Կրիմինալիստիկական ուսումնական կաբինետի և լաբորատորիայի համար լաբորատոր սարքավորումներ մատակարարելու համար ¥Ցանկը տե°ս ստորև¤:
Ապրանքների մանրամասն նկարագրությունն ու տեխնիկական պահանջները տրված են Մրցութային փաթեթի Բաժին VII-ում:
Ապրանքների համառոտ նկարագիր՝ քանակ, առաքման վայր.
Նշում: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր եւ չօգտագործված: Մատակարարը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքների համար ¥ցանկում թիվ 1; 2; 3; 4; 5; 7¤ առնվազն մեկ տարվա երաշխիք: Անհրաժեշտ է ներկայացնել սարքավորումների կիրարկման ուղեցույցներ և տեխնիկական փաստաթղթեր, ինչպես նաև արտադրողի կողմից տրամադրած փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական և ֆունկցիոնալ հատկորոշիչների համապատասխանությունը պահանջվածին: Յուրաքանչյուր ապրանքի համար պետք է նշված լինի մոդելը, արտադրող երկիրը/կազմակերպությունը:


N Ապրանքների համառոտ նկարագիր Քանակ Առաքման վայր
1. Համեմատական մանրադիտակ՝ ծրագրային ապահովմամբ 1 հատ

 


Երևանի §Գլաձոր¦ համալսարան,
ՀՀ, ք. Երևան, 0015, Գրիգոր Լուսավորիչ 7/1
2. Մատնադրոշմային փորձաքննության համար նախատեսված սարքավորում՝ ծրագրային ապահովմամբ 1 հատ
3. Ստերեոմանրադիտակ՝ ձեռագրաբանական քննության համար՝ ծրագրային ապահովմամբ 1 հատ
4. Համակարգչատեխնիկական փորձաքննության անցկացման համար նախատեսված սարքավորում՝ ծրագրային ապահովմամբ 1 հատ
5. Փաստաթղթերի փորձաքննության համար անհրաժեշտ սարքավորում՝ ծրագրային ապահովմամբ 1 հատ
6. Քննչական ճամպրուկ 2 լր.
7. Մանրադիտակ սեղանի՝ ծրագրային ապահովմամբ 5հատ
8. Խոշորացույց 4X 1 հատ
9. Չթափանցող լուսարձակ սեղանի 1 հատ
10. Բժշկական կշեռք 1 հատ
11. Ինֆրակարմիր լուսարձակ 1 հատ
12. Լուսարձակ ուլտրամանուշակագույն 1 հատ
13. Էլեկտրոցուպ 1 հատ
14. Անկյունաչափ 1 հատ

Հիմնական որակական չափանիշներն են `
I. Ֆինանսական հնարավորությունները.
Հայտողը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային ապացույցներ, որոնք պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝
Հայտողը պետք է ցույց տա ֆինանսական վիճակի կայունությունը և անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ՝ առաջարկվող պայմանագրի պահանջները բավարարելու համար: Մասնավորապես, պետք է ներկայացվի՝
i. ֆինանսական վերջին երեք տարիների համար (2014, 2015, 2016) հաշվապահական հաշվեկշիռները, ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն և դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություններ,
ii. ֆինանսական վերջին երեք տարիների (2014, 2015, 2016) ֆինանսական կառավարման ներքին վերահսկողության համակարգի գնահատման ¥աուդիտի¤ հաշվետվությունները, ապահովելով, որ միջին տարեկան շրջանառությունը վերջին երեք տարիների ընթացքում լինի առնվազն հավասար մրցույթի ընդհանուր արժեքին:
II. Փորձառություն և տեխնիկական կարողություններ.
Հայտողը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային ապացույց՝ ցույց տալով, որ դրանք համապատասխանում են հետևյալ պահանջներին՝
i. հայտողը պետք է լինի իրավաբանական անձ,
ii. հայտողն առնվազն 3 տարի ժամկետով պետք է ներգրավված լինի լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման ոլորտում (սկսած 2014թ-ից),
iii. հայտողը վերջին 3 տարիների ընթացքում (սկսած 2014թ.) պետք է հաջողությամբ իրականացրած լինի լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման առնվազն 1 պայմանագիր սույն մրցույթի ընդհանուր արժեքի չափով:

III. Փաստաթղթային ապացույց.
i. Հայտողը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային ապացույց, որը կհավաստի, որ առաջարկվող սարքավորումների տեխնիկական հատկորոշիչները համապատասխանում են պահանջվածին:
3. Մրցույթն անցկացվելու է համաձայն Համաշխարհային բանկի «Գնումներ` Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի փոխառություններով և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության վարկերով» (հունվար 2011) ուղեցույցի՝ Միջազգային Մրցակցային Գնումների ընթացակարգի համաձայն, մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր իրավասու հայտողները։
4. Իրավասու շահագրգիռ հայտողները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում և ձեռք բերել մրցութային փաթեթը յուրաքանչյուր օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10։00-ից - 13։00-ը, 14:00-16:30-ը ստորև բերված հասցեով։
5. Շահագրգիռ հայտողները կարող են գնել մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը անգլերեն լեզվով Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում գրավոր դիմումի համաձայն` կատարելով անհատույց վճարում 40 000 ¥քառասուն հազար¤ ՀՀ դրամի չափով։ Վճարման ձևը բոլոր հայտողների համար բանկային փոխանցումն է` հետևյալ բանկային հաշվին.
• Բանկային տվյալներ.
• Ստացող - Երևանի «Գլաձոր» համալսարան ՈՒԱԿ
• Ստացող բանկ – Արդշինբանկ 2470100596130000
SWIFT/BIC Code: ASHBAM22
Մրցույթի փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը կուղարկվի արտասահմանյան հայտողներին էլեկտրոնային փոստով:
6. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև բերված հասցեով, մինչև 2018թ. փետրվարի 5-ը, ժամը 15։00-ն (տեղական ժամանակով)։ Հայտերի էլեկտրոնային ներկայացումը չի թույլատրվում։ Ուշացված հայտերը կմերժվեն։ Հայտերը կբացվեն հայտողների ներկայացուցիչների ներկայությամբ` ստորև բերված հասցեով, մինչև 2018թ. փետրվարի 5-ը, ժամը 15։00-ին (տեղական ժամանակով)։
7. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն հայտի մրցութային երաշխիքով, որը կազմում է 2700 ¥երկու հազար յոթ հարյուր¤ ԱՄՆ դոլար:
Հայտի երաշխիքը պետք է լինի վավեր մինչև 2018թ. հունիսի 3-ը ¥հայտի ընդունման վերջնաժամկետից հետո 90 օր, գումարած 28 օր¤:
8. Մրցույթի հայտահրավերի անգլերեն և հայերեն տարբերակաների միջև անհամապատասխանության դեպքում գերակայում է անգլերեն տարբերակը:

9. Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0015, Գրիգոր Լուսավորիչ 7/1
Երևանի «Գլաձոր» համալսարան, 401 սենյակ
Հեռախոս` (+37410) 545980, (+37441) 545986
Ֆաքս՝ (+37441) 545981
Էլ. փոստ՝ gladzor@gladzor.am
Վեբ կայք՝ www.gladzor.am


 

Նորություններ

28.12.2017 Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ  Սիրելի հայրենակիցներ <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ը շնորհավորում է Ձեզ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ: Տարեվերջի ու տարեմուտի այս օրերին ընդունված է ամփոփել անցնող տարին և գալիք տարվա համար բարեմաղթանքներ հղել, որոնք լի են նոր հույսերով ու սպասումներով: Կրթության ոլորտում մեր աշխատանքն առնչվում է հասարակության գրեթե բոլոր խմբերի սպասումների, ակնկալիքների և արձագանքի հետ, ինչը <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի համար իրականացվող... 27.12.2017 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանն ամփոփում է ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը 2015 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում մեկնարկել էր ««Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը: Այսօր արդեն ծրագրի աշխատանքներն ամփոփվել են, ինչի առիթով դեկտեմբերի 25-ին մշտադիտարկման ամփոփիչ այց իրականացվեց ՀԱՊՀ ՀՀ ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչների կողմից: ՀԱՊՀ-ի Գիտության և գիտատեխնոլոգիական համագործակցության գծով պրոռեկտոր, ծրագրի ղեկավար Արեգ Գրիգորյանը... 26.12.2017 ՀԱԱՀ-ում Գինեգործական կրթության գիտաուսումնաարտադրական բազայի ստեղծման աշխատանքներն ավարտվել են 2017 թվականի դեկտեմբերին Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի առաջին շրջափուլի շրջանակներում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը (ՀԱԱՀ) ավարտում է երկու տարի առաջ մեկնարկած նորարարական ծրագրերի իրականացումը: Այս առիթով դեկտեմբերի 26-ին մշտադիտարկման ամփոփիչ այց իրականացվեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան <<Գինեգործական կրթության գիտաարտադրական բաղադրիչի զարգացում>>(ԳԿԳԲԶ) դրամաշնորհային ծրագրի ավարտն ամրագրելու նպատակով: ԿԳՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները...